Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Front Advokatfirma, Adv. Børjesson org.nr. 928 874 141.

Sist oppdatert 6.4.2022.

Front Advokatfirma er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan Front Advokatfirma AS behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Front Advokatfirma driver advokatvirksomhet i samsvar med reglene i domstolsloven kapittel 11. Når vi registrerer nye klienter og påtar oss advokatoppdrag, samler vi inn en rekke personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, arbeidssted, fødselsnummer og øvrige typer opplysninger og vurderinger av og om personer som vil være relevant for opprettelsen av klientforholdet og for å løse det enkelte advokatoppdraget.

Front Advokatfirma ’behandling av personopplysninger om klienten i advokatoppdraget har grunnlag i den konkrete oppdragsavtalen med klienten.

Videre vil Front Advokatfirma også behandle personopplysninger knyttet til motpart, vitner og andre med relevant tilknytning til og informasjon om saken. Ved å utføre advokatoppdrag for klienten har advokaten i Front Advokatfirma en berettiget interesse i sakens opplysning og sannhet. Dette medfører at Front Advokatfirma har grunnlag for å behandle slike opplysninger med hjemmel i GDPR art. 6 (1) f). Advokater er underlagt etiske retningslinjer og streng lovbestemt taushetsplikt. Dette innebærer at personvernrisikoen for denne kategori ikke går foran den interesse advokaten i Front Advokatfirma har i sakens opplysning og sannhet.

Front Advokatfirma har også grunnlag for å behandle sensitive personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. GDPR art. 9 (2) f), jf. GDPR art. 6 (1) f).

Som ledd i utførelsen av advokatoppdraget kan Front Advokatfirma være pålagt å utlevere opplysninger. Pliktig utlevering kan være til både motparter, domstol og andre offentlige organer.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere klienter og samarbeidspartnere for å markedsføre Front Advokatfirma sine tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke. For eksisterende klienter har behandlingen grunnlag i mfl. § 15 tredje ledd hvor det er gjort unntak for forhåndssamtykke til elektronisk markedsføring for «eksisterende kundeforhold».

Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører

Front Advokatfirma behandler personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører med formål om tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresser, e-postadresser og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen Front Advokatfirma har med de enkelte samarbeidspartnere og leverandører.

Behandling av personopplysninger i rekrutteringsprosesser

I rekrutteringsprosessen behandles personopplysninger som er relevante for jobbsøkere, herunder studiested, karakterer, referanser, personlige egenskaper mv. Formålet er å behandle personopplysninger for å vurdere aktuelle kandidater. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er enten samtykke, eller å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en eventuell arbeidsavtale inngås.

Front Advokatfirma i sosiale medier

Front Advokatfirma har registrert følgende brukerprofiler i sosiale medier:

Facebook, se personvernerklæring her: https://www.facebook.com/business/gdpr

LinkedIn, se personvernerklæring her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter, se personvernerklæring her: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html

Brukerprofilene er opprettet i henhold til vilkårene hos de aktuelle sosiale medier. Front Advokatfirma behandler personopplysninger i henhold til de vilkår som til enhver tid er fastsatt av den enkelte plattform og i samsvar med personvernreglene.

De sosiale mediene bruker cookies/informasjonskapsler når du benytter deres tjenester. Informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse benyttes av de respektive sosiale medier fremgår av deres personvernerklæringer.

Bruk av cookies/informasjonskapsler

De fleste nettlesere er innstilt for automatisk aksepterere cookies. Dette for å bedre brukeropplevelsen.  En cookie er en tekstfil som, ved besøk på et nettsted, legges i din nettlesers minne. Front Advokatfirmas nettsted bruker cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du enten endre nettleserens innstillinger slik at cookies fra frontadvokat.no ikke aksepteres. Det kan imidlertid føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Du må samtykke til bruk av personopplysninger (ekomloven § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). Front Advokatfirma sin berettigede interesse er å optimalisere vår egen nettside og tjenestene for øvrig, samt få nettsiden til å fungere og være brukertilpasset.

Sikkerhet

Front Advokatfirma har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Endringer i personvernerklæringen

Front Advokatfirma vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Front Advokatfirma gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre utlevering følger av rettslige forpliktelser.

Front Advokatfirma benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller Front Advokatfirma deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og at personopplysningene ikke brukes til et annet formål.

Front Advokatfirma AS behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Alle registrerte personer har rett til informasjon om behandling av personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og artikkel 14.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til personvernansvarlig post@frontadvokat.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende e-post til personvernansvarlig post@frontadvokat.no.

Oppbevaringstid

Front Advokatfirma vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer:

Behandling av personopplysninger for å utføre advokatoppdrag: Lagres i 10 år etter avsluttet advokatoppdrag.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål: Lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Ved samtykke: Til samtykket trekkes tilbake.

Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører: Lagres så lenge den aktuelle samarbeidspart eller leverandør er i kontraktsforhold med Front Advokatfirma.

Behandling av personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosessen: Lagres inntil søknadsprosessen er ferdig. For lagring ut over rekrutteringsprosessen innhentes samtykke.

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og Front Advokatfirma AS vil slette opplysningene.

Front Advokatfirma vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt:

Front Advokatfirma

Advokat Espen Børjesson

Ole Irgens vei 65A, 5019 Bergen

Tlf.: 93 00 15 72

E-post: eb@frontadvokat.no