Et allsidig advokatfirma med særlig kompetanse innenfor:

Advokattjenester med fokus på:

Klientens interesser

Dedikert, verdiskaping, tapsbegrensing, risikoforståelse, kostnadseffektiv

Løsningsorientert

Analytisk, forhandling, balanse, kompromiss

Høyt faglig nivå

Kompetanse, erfaring, grundighet, etterutdanning

Integritet og etikk

Redelig, profesjonell, god advokatskikk, disiplinærutvalg

Rett råd til rett tid

Strategisk, proaktiv, tett oppfølging, kostnadseffektiv

Noe du lurer på? Kontakt oss

 

Send melding

Vår prosess

 • 1. Innledende fase

  Ved aller første kontaktetablering forsøker vi å få oversikt over faktum i saken, for å få oversikt over mulig rettslige spørsmål. Deretter er det ofte nødvendig pga. tidshensyn med akutthåndtering, som f. eks. foreløpig klage over offentlige vedtak, eller begjæring om foreløpig avgjørelse til tingretten.

 • 2. Klientmøte

  Møte med klient avholdes så tidlig som mulig for uttømmende gjennomgang av sakens faktiske side, sett fra klientens ståsted. I slutten av møte gjør vi rede for foreløpige rettslige og strategiske vurderinger, risikoanalyse og økonomiske rammer for oppdraget, som etterfølges av at vi sender oppdragsbekreftelse.

 • 3. Innhenting av opplysninger

  Saken er sjelden eller aldri fullstendig opplyst bare ved klientens opplysninger. Opplysninger må innhentes fra enhver annen som kan opplyse uavklarte eller usikre forhold. Dette gjelder især fra motpart. I denne sammenheng er det særlig viktig å bevissikre alle opplysningene.

 • 4. Fremsettelse av krav

  Vi vurderer fortløpende når saken er tilstrekkelig opplyst til å til å fremme krav på vegne av klienten. Så tidlig som mulig utarbeider vi en uttømmende fremstilling av saken overfor motpart, slik at senere oppfølging fortrinnsvis kan begrense seg til suppleringer eller korrigeringer.

 • 5. Forhandlinger

  Motpartens syn drøftes med klient, hvor vi gjør nye rettslige og strategiske vurderinger, og risikoanalyser. Dette som basis for å søke å løse saken ved forhandlinger med motpart. Vårt råd til klienten er alltid å søke å løse saken på lavest mulig nivå ved en minnelig løsning mellom partene.

 • 6. Eventuell rettslig prosess

  Om partene ikke vil løse saken ved minnelig løsning, må klienten ta stilling til om vi skal bistå i rettslig prosess. Vi gjør igjen rede for rettslige og strategiske vurderinger, risikoanalyse og økonomisk kostnadsnivå, som etterfølges av at vi sender ny oppdragsbekreftelse. Tilsvarende gjør vi ved spørsmål om anke sak, enten man har tapt eller vunnet i 1. instans. Arbeid med rettslig prosess er som regel omfattende.