Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstaker eller arbeidgiver

Arbeidsretten er regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet.

I hovedsak styres forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker av Arbeidsmiljøloven. På tross av lovregulering kan imidlertid et arbeidsforhold by på problemer for begge parter.

Arv-, familie-, og skifterett

Økonomiske oppgjør ved ekteskapsbrudd, samboerbrudd og dødsfall

Arve-, familie- og skifteretten har blitt et sammensatt rettsområde, der vi ofte opplever parter som står i krevende konflikter.

I mange tilfeller er imidlertid slike konflikter mulig å avverge dersom man handler før de oppstår.

Barnerett

Bistand til private saker om barn, og offentlige barnvernssaker

Barneretten er omfattende, og retter seg mot spørsmålene som særlig angår barns rettslige stilling.

Dette vil blant annet være barns rettigheter etter barneloven, forholdet mellom barn og foreldre, forholdet foreldrene imellom, barnevernretten og internasjonale aspekter som barnebortføring.

Erstatningsrett

Erstatningsretten er regelverket for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade.

For å kunne kreve erstatning må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, skadelidte må ha lidt et økonomisk tap, samt at det må det være en årsakssammenheng mellom tapet og den skadevoldende handling.

Helse-, sosial- og trygderett

En rettighetsbasert helse- og sosiallovgivning utdeler stadig flere rettigheter til sivilbefolkningen.

Som medlem av folketrygden har du en hel rekke rettigheter. Folketrygden gir deg økonomisk stønad ved blant annet sykdom, uførhet, medisinsk behandling, behov for hjelpemidler, og ved barn og nære pårørendes sykdom.
Les mer

Strafferett og bistand

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt for straffbare forhold, eller har du vært utsatt for noe straffbart? – Vi kan hjelpe deg i begge tilfeller.

Front Advokatfirma