Erstatningsrett

Erstatningsretten er regelverket for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade.

For å kunne kreve erstatning må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, skadelidte må ha lidt et økonomisk tap, samt at det må det være en årsakssammenheng mellom tapet og den skadevoldende handling.
Reglene om hva som skal til for å kreve erstatning er i all hovedsak ulovfestede. Det innebærer at rettspraksis, og da særlig høyesterettspraksis, er av stor betydning i erstatningsretten.

Det at erstatningsretten regulerer muligheten for økonomisk erstatning medfører at erstatningsrettslige spørsmål kan oppstå både i sivile og strafferettslige forhold. Vi yter advokatbistand og rådgivning i alle typer problemstillinger innenfor erstatningsrett, blant annet ved personskade, yrkesskade og trafikkskade. Dette gjelder også bistandsoppdrag og erstatningssaker som springer ut av straffesaker.

Vi legger vekt på et høyt faglig nivå innenfor erstatningsretten, og har bred kompetanse innenfor fagfeltet. Vi bistår derfor både næringslivet, det offentlige og privatpersoner i erstatningsrettslige spørsmål.