Strafferett og bistandsoppdrag

Forsvarsadvokat

En forsvarer – eller forsvarsadvokat – er den person som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Det er et hovedprinsipp i vår straffeprosess at den anklagede har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken fra politiet har besluttet å innlede en etterforskning.

Forsvarerens hovedoppgave er å få frem de argumenter som taler for den mistenktes uskyld eller formildende omstendigheter, og regnes som en viktig rettssikkerhetsgaranti mot uriktige domfellelser. Forsvareren skal utfordre påtalemyndighetens bevistilbud og stille de kritiske spørsmål for å sikre at ikke disse blir stående ubesvart eller uteglemt. Forsvareren skal etter regler for god advokatskikk alltid utad lojalt tilkjennegi samme standpunkt til faktum som klienten gjør og tale vedkommendes sak, men har samtidig krav på ikke å bli identifisert med vedkommendes meninger eller påståtte handlinger.

Forsvareren plikter å bidra til at myndighetene, herunder politiet, påtalemyndigheten, domstolene og fengselsmyndighetene, respekterer klientens menneskerettigheter og sikrer at han ikke blir behandlet på utilbørlig måte. Forsvareren skal særlig påse at klienten ikke unødvendig berøves friheten, at han ikke utsettes for umenneskelig eller nedverdigende behandling, at hans rettigheter under frihetsberøvelse ivaretas og at han gis en rettferdig rettergang.

Straffeprosessloven av 22. mai 1981 kapittel 9 gir regler om når siktede har rett til å få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning, offentlig forsvarer.

På etterforskningsstadiet har en siktet som begjæres fengslet rett til offentlig forsvarer i det rettsmøtet som holdes for avgjørelse av fengslingsspørsmålet. Blir siktede fengslet, skal han ha offentlig forsvarer så lenge han er undergitt varetektsfengsling. For øvrig har siktede på dette stadiet bare rett til offentlig forsvarer når retten finner at «særlige grunner» taler for det.

Etter en avklaring i Høyesterett i 2015 (Rt. 2015 s. 844) ble retten til offentlig oppnevnt forsvarer utvidet som følge av europeisk rettsutvikling på området. Den som er siktet i en sak som kan medføre fengselsstraff som sannsynlig utfall ved domfellelse, vil normalt ha rett på forsvarer under etterforskningen i politiavhør med videre. Dersom avhør er gjennomført uten forsvarertilbud, vil avhøret kunne avskjæres som bevis i en senere straffesak.

Bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak kan du ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat.
Dette gjelder blant annet i saker som dreier seg om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel, brudd på besøksforbud og i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred.

I tillegg har den med foreldreansvar rett til å få oppnevnt bistandsadvokat der noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Som bistandsadvokat er vår jobb å ivareta fornærmedes interesser under hele saken. Dette gjelder både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak. Front Advokatfirma har god kjennskap til straffeprosessens regler, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Vi bistår deg derfor også med å fremme sivile krav i form av oppreisning og erstatning. Når vi i tillegg har omfattende prosedyreerfaring sikrer vi at dine rettigheter blir godt ivaretatt.

Ta også gjerne kontakt med vårt kontor dersom du er usikker på om du vil anmelde et forhold. Det offentlige innvilger 3 timer gratis bistand for vurdering av anmeldelse av bl.a. seksuelle overgrep og familievold.