Helse-, sosial- og trygderett

En rettighetsbasert helse- og sosiallovgivning utdeler stadig flere rettigheter til sivilbefolkningen.

Som medlem av folketrygden har du en hel rekke rettigheter. Folketrygden gir deg økonomisk stønad ved blant annet sykdom, uførhet, medisinsk behandling, behov for hjelpemidler, og ved barn og nære pårørendes sykdom.

Mange brukere av NAV opplever imidlertid at de ikke blir hørt, eller at de blir feil eller uverdig behandlet. Vi bistår deg derfor både i klagesaker for NAV og i ankesaker for Trygderetten.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

 • uførepensjon
 • yrkesskade
 • arbeidsavklaringspenger
 • sykepenger
 • dagpenger
 • etterlattepensjon
 • utdanningsstønad
 • grunn- og hjelpestønad
 • klage på vedtak om tvang eller tvangsmedisinering
 • avslag og ventetid på sykehjemsplass
 • klage på tjenester fra kommunen
 • pasientrettigheter ved feilbehandling og pasientskadeerstatning