Barnerett

Barneretten er omfattende, og retter seg mot spørsmålene som særlig angår barns rettslige stilling.

Dette vil blant annet være barns rettigheter etter barneloven, forholdet mellom barn og foreldre, forholdet foreldrene imellom, barnevernretten og internasjonale aspekter som barnebortføring. Lovgivningen på dette området er spredt, det er ofte mange følelser involvert, samt at fokuset på barnets beste skal bevares. Vi ser derfor at det gjerne er lurt å involvere en advokat tidlig i prosessen.

Da barneretten påvirker barna i så stor grad, er vårt fokus på å løse konflikter via mekling. Dersom det er nødvendig bistår vi selvsagt også i en eventuell rettslig prosess.

Vi har advokater med lang erfaring og innsikt i de ulike rettslige utfordringer som foreldre og foresatte kan møte. Denne kompetansen gjør at vi kan bistå i avklaring av foreldrenes kompetanse til å treffe avgjørelse på vegne av barna, spørsmål tilknyttet skole, bosted, samvær og foreldreansvar etter et samlivsbrudd, økonomiske forhold, samt at vi bistår både private parter og kommuner i spørsmålet om myndighetenes rett til å gripe inn når barn ikke ivaretas på en tilfredsstilleren måte.